ŚWIATOPOGLĄD

Słownik

Pojęcia światopoglądowe

2006-04-01 Kałuski Bogusław
Słownik pojęć światopoglądowych

 

Dokładność
Informacja i indoktrynacja
Język
Kulturalny człowiek
Kwiaty rzeźne [11.12.2020]
Neutralność
Norma, normalność - standard, standardowość
Polecenie, rozkaz – zob. prośba
Postęp
Prawda
Prośba – polecenie, rozkaz
Pytanie
Rozkaz, polecenie – zob. prośba
Ruch antyszczepionkowy
Standard - zob. Norma
Światopogląd
Teoria spiskowa
Tolerancja
Wegetarianizm

 

Dokładność [20.03.2012]

Stolarz używa metrówki.
Gdyby używał suwmiarki, to wytwarzanie mebli byłoby zbędnie pracochłonne.

Wytwórcy silników używają suwmiarek.
Gdby używali tylko metrówek, silniki byłby wykonane zbyt mało precyzyjnie i nie byłyby w stanie działać.

Gdy jedziemy do innego miasta, to możemy powiedzieć, że jest ono w odległości około 100 km.
Takie przybliżenie byłoby jednak katastrofalne dla współczesnych samolotów bez pilota (na razie na wyposażeniu wojska).

Dokładność jest pojęciem względnym.
Miara jest zależna od sytuacji.

Należałoby mówić: odpowiednia dokładność.

Informacja i indoktrynacja - różnice.  [16.01.2020]

 

Indoktrynowanie ma na celu narzucenie odbiorcom, co mają myśleć. To trochę jak w reklamie: kup to! Gdy indoktrynacja jest subtelna, to odbiorca nie zauważa, że jakieś myślenie zostało mu zaaplikowane. Natomiast informowanie jest neutralne: mówi o tym, co ktoś myśli czy co robi, a to po to, aby odbiorca, mając szerszą panoramę, wyrobił sobie własny pogląd. W solidnej informacji odbiorca powinien dostrzegać rolę i wkład nadawcy.

 

 

Język [09.01.2006]

 

Jest powszechną formą, obecną przy wszystkich bytach. W nim przenoszone są informacje, nim wskazuje się na rzeczy i przybliża umysł do tego, co jest. W nim płyną informacje, przekazywana i odbierana jest wiedza. Jest zapalnikiem poznania, choć jest też barierą przed poznaniem, jeżeli się go [języka] nie przekracza.

 

 

Kulturalny człowiek [30.12.2012]

http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/dziecko.php?id=104

 

 

Kwiaty rzeźne [11.12.2020]

Rodzaj kwiatów, hodowanych przez ludzi dla ludzie. Ścina się je w kwiecie wieku, albo nawet we wieku młodzieńczym i przetrzymuje w wazonach, w których powoli umierają z wycieczenia, na oczach ludzkich. 

 

 

Neutralność - Postawa niezaangażowania, mająca wydźwięk pozytywny np. w stosunkach międzynarodowych, gdzie oznacza brak zaangażowania w bloki militarne. W stosunkach międzyludzkich neutralność ma wydźwięk negatywny, bo oznacza brak emocjonalnej akceptacji, brak sympatii. W znacznym stopniu pokrywa się znaczeniowo z pojęciem tolerancji, czyli dopuszczania czegoś, znoszenia czegoś. Ani neutralność ani tolerancja nie są obowiązkami, lecz raczej opisują relacje.

 

 

 

Norma, normalność - standard, standardowość [19.07.2014]

 

Norma to to, co wzorcowe, powinne, właściwe w danej sytuacji.

Standard to to, co częste, stosowane, typowe w danej sytuacji.

 

Przykładem standardu jest standardowe wyposażenie samochodu, a więc typowe, przeciętne. Albo standard muzyczy, tj. pewien znany i stosowany motyw czy utwór muzyczny.

 

Przykładem normy jest norma techniczna, a więc wzorzec, do jakiego należy dążyć w produkcji. Normą jest też wzór chemiczny, bo w rzeczywistości mamy produkty chemiczne w różnych standardach, o różnej czystości, z różną ilością zanieczyszczeń czy domieszek.

 

Powszechność jakiegoś poglądu powoduje, że staje się standardowy, ale przez to nie staje się normą. Przykładowo, kiedyś standardem było uważać, że Ziemia jest płaska, ale normą (kiedyś nieznaną) jest przecież pogląd, że Ziemia jest okrągła.

 

Ludzkie zachowania standardowe mogą być zgodne z normą, ale nie muszą. Gdy ktoś standardowo mówi "dzień dobry", to odpowiada to zwyczajowej normie uprzejmości. Gdy ktoś standardowo klnie, to nie odpowiada to normie, ponieważ przeklinanie nie jest czymś szlachetnym i godnym zalecenia, nawet jeżeli jednorazowo daje rozładowanie emocji.

 

Standardowe zachowanie żołnierzy na wojnie, a więc zabijanie, może być czymś powszechnym, ale nie jest godne zalecenia, a więc nie jest normą. Nawet jeżeli z punktu widzenia aktualnej polityki uznawane jest za coś koniecznego (przykładem wojny obronne).

 

W życiu dobrze jest odróżniać standard i normę, a gdy chcemy je łączyć, to najlepiej równając w górę, a więc do normy. Przecież każdy by chciał tak działać, by być uznanyn za wzór dla ludzkości.

 

W tym kontekście trzeba też wymienić słowo przykład. - Są więc przykładne zachowania, ale są też złe przykłady.

 


Polecenie, rozkaz – zob. prośba

 

 

Postęp [24.05.2005]

 

O postępie mówimy wtedy, gdy zauważamy zbliżanie się do celu. Jest więc on do rozważania w kontekście drogi między punktem wyjścia i punktem dojścia. O postępie mówimy też, gdy łatwiej jest realizować wyobrażenia, pomysły i plany. Gdy zaś stwierdzamy, że dany stan lub zmiana są dobre, to mówimy również o postępie w sensie moralnym.

 

 

Prawda [18.12.2012]

Jak zacząć rozumieć zagadnienie prawdy.

http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/slownik.php?id=103

 


Prośba [03.12.2019]

Prośba to jest życzenie skierowane do kogoś, aby ten ktoś zrobił coś lub ewentualnie aby nie zrobił. Ale podobnie można powiedzieć o poleceniu czy rozkazie. Czym więc prośba różni się od polecenia i rozkazu? Otóż tym, że gdy kogoś o coś prosimy, to wprawdzie oczekujemy czy mamy nadzieję, że on to coś zrobi, ale decyzję pozostawiamy w jego gestii. Przykład: Podaj mi proszę jabłko. - Natomiast przy poleceniach i rozkazach decyzja leży raczej po stronie nadawcy. Przykład: Zlecam skonstruowanie okrętu podwodnego z napędem atomowym. Adresat polecenia i rozkazu w zasadzie powinien je wykonać, o ile istnieje jakaś organizacyjna hierarchia, a polecenie czy rozkaz nie stoją w sprzeczności z prawem. To może chodzić o prawo lokalne, o tzw. prawa człowieka, o inne prawa uzgodnione międzynarodowo, czy także o sumienie z jego pryncipiami. – Nagminnie, pod płaszczykiem „próśb” wyrażane są oczekiwania, polecenia, rozkazy i wywierane są presje. Przykład: Proszę zwiększyć sprzedaż naszych wyrobów. Proszę zaprowadzić porządek w tym mieście.

 

Pytanie (03.12.2019)

Co to jest pytanie? I: co to jest pytanie prawdziwe? - Gdy nauczyciel pyta ucznia: „ile jest 2x2?”, to nauczyciel odpowiedź zna. On zadaje to pytanie jedynie po to, aby sprawdzić wiedzę ucznia. Prawdziwe pytanie stawiane jest wtedy, gdy pytający nie zna odpowiedzi. - Może się wtedy jednak okazać, że odpowiedź jest znana innym osobom. Ja np. nie wiem, ile elektronów ma Uran, ale wiem, że mogę się tego dowiedzieć w książkach oraz że są ludzie, którzy to wiedzą z racji wykształcenia specjalistycznego lub / i praktyki zawodowej. A więc to jest tylko dla mnie pytanie „prawdziwe”. - Ale gdy postawię pytanie: „Czy w gwiazdozbiorze X żyją istoty inteligentne, w jakiś sposób porównywalne z ludźmi?”, to spodziewam się, że tej odpowiedzi nie znają nawet naukowcy wyspecjalizowani w poszukiwaniu śladów życia w kosmosie. Takie właśnie pytanie wygląda na pytanie prawdziwe. - Oprócz pytań w zakresie wiedzy są także pytania pro forma, np. „Czy możesz mi podać jabłko?” Za pomocą takiej konstrukcji językowej nie pytamy zwykle o to, czy ktoś może, tzn. jest w stanie podać jabłko, lecz wyrażamy prośbę [zob. wyżej hasło PROŚBA], albo życzenie, albo nawet polecenie podania jabłka. - Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, czy my zadajemy pytanie, a zwłaszcza pytanie prawdziwe, czy tylko używamy takiej formy językowej (takiej gry językowej).

 

 

Rozkaz, polecenie – zob. prośba

 

Ruch antyszczepionkowy [08.04.2020]

Ruch antyszczepionkowy to jest ruch, który nie istnieje. Jego istnienie jest wprawdzie czasem opisywane w różnych mediach, ale ani nie ma takich organizacji ani nawet poważnych publikacji we wielkim Internecie. Ja w swoim życiu nie spotkałem takich ludzi. Co najwyżej znam osoby, które uważają, że wolałyby swoim dzieciom podawać pojedyncze szczepionki zamiast tzw. trzy w jednej. Wygląda na to, że w mediach jest kreowany tajemny wróg koncernów femaceutycznych. Komu to służy?

 

 

Światopogląd [08.03.2012]

 

Światopogląd to nie tylko poglądy, ale także faktyczne stosowane raguły działania. Zob. szerzej w:

Co to jest światopogląd

http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/filozofia.php?id=95

 

 

Teoria spiskowa [08.04.2020]

Teoria spiskowa jest określeniem nadawanym różnym poglądom, które są niezgodne z oficjalną wersją. Głównym powodem pojawiania się "teorii spiskowych" jest brak informacji. Ten brak informacji jest w dużej części naturalny, bo przecież tajne służby nie powinny publikować na temat swojej działaności. Podobnie firmy mają swoje tajemnice produkcyjne, a partie mają swoje tajemnice organizacyjne. Tajemnica jest czymś naturalnym w życiu społecznym. Każdy człowiek chce aby szanowano jego tajemnice. Warunkiem funkcjonowania takich zawodów jak prawnik, lekarz czy terapeuta jest dyskrecja. Istnieją jednak dysfunkcje życia społecznego, polegające na tym że nie są ujawniane informacje, mimo iż prawo tego wymaga lub na to pozwala. Pamiętajmy, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. Zadanie mediów (gazet i tv) polega m.in. na tym, aby ujawniać wszystko, co dozwolone oraz wyjaśniać to, co jest niejasne. Gdy prasa jest uzależniana od partii czy władz, albo przekupywana przez lobby gospodarcze, finansujące drogie ogłoszenia, to w państwie zaczyna brakować rzetelnych informacji na poziomie obywatelskim. - Przypomnę tu pojęcia pokrewne. Herezja to pogląd religijny, który jakiejś grupie nie odpowiada. - Gdy teorie spiskowe czy herezje są naiwne, albo szczególnie skrajne, to podlegają łatwej krytyce. Wobec tego, że dotyczą spraw nieujawnianych, nie da się powiedzieć, które są prawdziwe. Można co najwyżej spekulować, które są prawdopodobne.

 

 

Tolerancja - zob. neutralność.

 

 

Wegetarianizm [20.03.2012]

Funkcjonuje wiele określeń i najczęściej nie mają one charakteru definicji właściwych.
 
Wegetarianie nie jedzą zwierząt.
 
Weganie nie jedzą także tego, co wytwarzają zwierzęta, a więc np. mleka czy jaj.
 
Istnieją stopnie pośrednie oraz bardziej radykalne odmiany, jak frutarianie, którzy jedzą to, co dojrzało.
Jabłko tak, bo po zerwaniu owocu drzewo może żyć dalej.

Sałata nie, bo jej spożycie jest związane z "uśmierceniem" całej rośliny.

 

Sporo mężczyzn ma duży kłopot w stałym przejściu na wegetrianizm, bo trudno im uzyskać poczucie sytości. Część radzi sobie z tym jedząc chleb. Jak już, to najlepiej żytni na zakwasie lub orkiszowy. Ale są to jednak fastfoody, chyba że ktoś piecze sam. A co gorsza, są to produkty zawierające gluten lub/i większe ilości ziemniaków oraz ziarnistych. Bezglutenowe są: ryż, proso znane pod postacią kaszy jaglanej, amarantus i quinoa. Kukurudza też jest bezglutenowa, ale posiada tę wadę, że zwykle jest zmodyfikowana genetycznie.
 
Są też różne "odmiany" wegetarianizmu, wprowadzane jednak nie ze względów etycznych, wyłączające np. "mięso ", a zalecające "ryby", ale to są typologie już innego typu,
np. dietetyczna, a nie ze względów moralnych czy duchowych.

Ostatnio - przynajmniej na Zachodzie, USA itp.  - wchodzą do języka takie pojęcia jak raw foodism (po polsku witarianizm), w odmianie z mięsem, a także, bardziej popularne raw vegetarianism i raw veganism, a więc takie odmiany wegetaerianizmu i weganizmu, w krótych je się to, co daje się spożyć bez gotowania. Pojawiły się nawet takie bary i restauracje.

Powstały firmy, które dostarczają produkty spożywczych tym, którym nie chce się samemu ich przygotowywać, albo "nie mają czasu".

Pojawiły się na rynku różne "suplementy diet" (a więc dodatki uzupełniające do diet), których stosowanie, w zależności od tego, kto o nich mówi, jest pożyteczne lub niekonieczne.

Amerykańskie i zachodnie linie lotnicze już od wielu lat oferują pasażerom posiłki nie tylko mięsne, ale także wegetariańskie, a w niektórych krajach nawet wegańskie. Raczej na długich trasach.

Wszystkie te odmiany mają swoich zwolenników. Można na ten temat sporo poczytać w Internecie.

 

Aby lepiej uzmysłowić sobie swoje stanowsiko, pomyślmy, czy wyhodowalibyśmy i własnoręcznie zabilibyśmy te wszystkie zwierzęta, których mięso spożywamy? Czy osobiście przeprowadzilibyśmy te wszystkie eksperymenty na zwierzętach wykonywane przy przy tworzeniu i wprowadzaniu na rynek nowych kosmetyków?

 

Zob. też:

Dieta wegetariańska jest równouprawniona u dorosłych i u dzieci - stwierdza Ministerstwo Zdrowia
http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/dziecko.php?id=117

 

Zob. też: surowa dieta (raw food) w arykule:

http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/zdrowie.php?id=36

 

na górę